ระบบเกรียติบัตรออนไลน์
# เกรียติบัตร จำนวน
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Digital content สำหรับผู้บริหาร” 0
2 เกียรติบัตร สุจริต(แก้ไข) 4
3 วิทยากร 11
4 โรงเรียนสุจริต รุ่นที่2 166
5 โรงเรียนสุจริต รุ่นที่1 215
6 เกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 359
7 เกียรติบัตรครูผู้สอน การเขียนเรียงความ ม.1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 18
8 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน เขียนเรื่องจากภาพ ป.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 43
9 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน คัดลายมือ ป.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 46
10 English Camp 3
11 English Camp 0
12 NT ปีการศึกษา 2561 0
13 เกียรติบัตรครูแกนนำ DLTV สพป.พช3 2
14 NT ปีการศึกษา 2561 0
15 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน การแต่งคำประพันธ์ ม.1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562 7
16 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน เขียนเรื่องจากภาพ ม1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562 18
17 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน เขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562 34
18 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน คัดลายมือ ม.1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562 24
19 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน การคัดลายมือ ป.1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562 37
20 เกียรติบัตรนักเรียน แต่งคำประพันธ์ ม.1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562 9