ระบบเกรียติบัตรออนไลน์
# เกรียติบัตร จำนวน
1 เกียรติบัตร นิเทศหลักสูตร 224
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Digital content สำหรับผู้บริหาร” 0
3 เกียรติบัตร สุจริต(แก้ไข) 5
4 วิทยากร 11
5 โรงเรียนสุจริต รุ่นที่2 166
6 โรงเรียนสุจริต รุ่นที่1 215
7 เกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 359
8 เกียรติบัตรครูผู้สอน การเขียนเรียงความ ม.1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 18
9 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน เขียนเรื่องจากภาพ ป.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 43
10 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน คัดลายมือ ป.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 46
11 English Camp 3
12 English Camp 0
13 NT ปีการศึกษา 2561 0
14 เกียรติบัตรครูแกนนำ DLTV สพป.พช3 2
15 NT ปีการศึกษา 2561 0
16 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน การแต่งคำประพันธ์ ม.1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562 7
17 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน เขียนเรื่องจากภาพ ม1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562 18
18 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน เขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562 34
19 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน คัดลายมือ ม.1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562 24
20 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน การคัดลายมือ ป.1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562 37