ระบบเกรียติบัตรออนไลน์
# เกรียติบัตร จำนวน
1 ติ๊ก 1
2 เกียรติบัตร โรงเรียนดีเด่น ด้านอ่านเขียนและคิดคำนวณได้ (ขนาดเล็ก กลาง ใหญ๋) ปีการศึกษา 2561 9
3 เกียรติบัตร ครูผู้ทรงคุณค่า คิดคำนวณ 100 % 2 ปีและ 3 ปีซ้อน ปีการศึกษา 2561 5
4 เกียรติบัตร ห้องเรียนคิดคำนวณ 100 % ครั้งที่ 1,2 ตลอดปีการศึกษา 2561 24
5 เกียรติบัตร ห้องเรียนคิดคำนวณ 100 % ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 89
6 เกียรติบัตร ห้องเรียนคิดคำนวณ 80 % ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 105
7 เกียรติบัตร ครูผู้ทรงคุณค่า การอ่านเขียน 100 % (2,3 ปีซ้อน) ปีการศึกษา 2559-2561 6
8 เกียรติบัตร ห้องเรียนอ่านเขียน 100 % (ครั้งที่ 1,2) ตลอดปีการศึกษา 2561 63
9 เกียรติบัตร ห้องเรียนอ่านเขียน 100 % ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 153
10 เกียรติบัตร ห้องเรียนอ่านเขียน 80 % ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 415
11 เกียรติบัตรครูผู้ออกแบบนวัตกรรมสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2561 54
12 ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ ปี 2562 (รุ่นที่ 2) 14 มีนาคม 2562 192
13 อบรมปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ ปี 2561 184
14 เกียรติบัตรวิทยากรประกัน ปี 2562 ใหม่ 4
15 เกียรติบัตรการคิดคำนวณ 100 % และ 80% ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1- ม.3 120
16 เกียรติบัตรการอ่าน การเขียนได้ 100 % และ 80% ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นป.1-ม.3 178
17 เกียรติบัตรการอ่านการเขียนได้ 100 % และ 80% ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 264
18 ประกันคุณภาพการศึกษา 3
19 เกียรติบัตรการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 80
20 เกียรติบัตร ครูเข้ารับการอบรมโครงการการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาไทย ป.1-3 (งบแลกเป้า) 182