ระบบเกรียติบัตรออนไลน์
# เกรียติบัตร จำนวน
21 เกียรติบัตรนักเรียน การเขียนเรียงความ ม.1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 23
22 เกียรติบัตรนักเรียน การเขียนเรื่องจากภาพ ป.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 54
23 เกียรติบัตรนักเรียน การเขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 45
24 เกียรติบัตรนักเรียน คัดลายมือ ม.1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 33
25 เกียรติบัตรนักเรียน คัดลายมือ ป.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 58
26 เกียรติบัตรนักเรียน คัดลายมือ ป.1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 47
27 เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2562 37
28 เกียรติบัตร โรงเรียนดีเด่น ด้านอ่านเขียนและคิดคำนวณได้ (ขนาดเล็ก กลาง ใหญ๋) ปีการศึกษา 2561 9
29 เกียรติบัตร ครูผู้ทรงคุณค่า คิดคำนวณ 100 % 2 ปีและ 3 ปีซ้อน ปีการศึกษา 2561 5
30 เกียรติบัตร ห้องเรียนคิดคำนวณ 100 % ครั้งที่ 1,2 ตลอดปีการศึกษา 2561 24
31 เกียรติบัตร ห้องเรียนคิดคำนวณ 100 % ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 89
32 เกียรติบัตร ห้องเรียนคิดคำนวณ 80 % ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 105
33 เกียรติบัตร ครูผู้ทรงคุณค่า การอ่านเขียน 100 % (2,3 ปีซ้อน) ปีการศึกษา 2559-2561 6
34 เกียรติบัตร ห้องเรียนอ่านเขียน 100 % (ครั้งที่ 1,2) ตลอดปีการศึกษา 2561 63
35 เกียรติบัตร ห้องเรียนอ่านเขียน 100 % ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 153
36 เกียรติบัตร ห้องเรียนอ่านเขียน 80 % ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 415
37 เกียรติบัตรครูผู้ออกแบบนวัตกรรมสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2561 54
38 ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ ปี 2562 (รุ่นที่ 2) 14 มีนาคม 2562 192
39 อบรมปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ ปี 2561 184
40 เกียรติบัตรวิทยากรประกัน ปี 2562 ใหม่ 4