ระบบเกรียติบัตรออนไลน์
# เกรียติบัตร จำนวน
21 เกียรติบัตรนักเรียน แต่งคำประพันธ์ ม.1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562 9
22 เกียรติบัตรนักเรียน การเขียนเรียงความ ม.1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 23
23 เกียรติบัตรนักเรียน การเขียนเรื่องจากภาพ ป.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 54
24 เกียรติบัตรนักเรียน การเขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 45
25 เกียรติบัตรนักเรียน คัดลายมือ ม.1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 33
26 เกียรติบัตรนักเรียน คัดลายมือ ป.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 58
27 เกียรติบัตรนักเรียน คัดลายมือ ป.1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 47
28 เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2562 37
29 เกียรติบัตร โรงเรียนดีเด่น ด้านอ่านเขียนและคิดคำนวณได้ (ขนาดเล็ก กลาง ใหญ๋) ปีการศึกษา 2561 9
30 เกียรติบัตร ครูผู้ทรงคุณค่า คิดคำนวณ 100 % 2 ปีและ 3 ปีซ้อน ปีการศึกษา 2561 5
31 เกียรติบัตร ห้องเรียนคิดคำนวณ 100 % ครั้งที่ 1,2 ตลอดปีการศึกษา 2561 24
32 เกียรติบัตร ห้องเรียนคิดคำนวณ 100 % ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 89
33 เกียรติบัตร ห้องเรียนคิดคำนวณ 80 % ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 105
34 เกียรติบัตร ครูผู้ทรงคุณค่า การอ่านเขียน 100 % (2,3 ปีซ้อน) ปีการศึกษา 2559-2561 6
35 เกียรติบัตร ห้องเรียนอ่านเขียน 100 % (ครั้งที่ 1,2) ตลอดปีการศึกษา 2561 63
36 เกียรติบัตร ห้องเรียนอ่านเขียน 100 % ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 153
37 เกียรติบัตร ห้องเรียนอ่านเขียน 80 % ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 415
38 เกียรติบัตรครูผู้ออกแบบนวัตกรรมสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2561 54
39 ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ ปี 2562 (รุ่นที่ 2) 14 มีนาคม 2562 194
40 อบรมปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ ปี 2561 184