ระบบเกรียติบัตรออนไลน์
# เกรียติบัตร จำนวน
41 เกียรติบัตรวิทยากรประกัน ปี 2562 ใหม่ 4
42 เกียรติบัตรการคิดคำนวณ 100 % และ 80% ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1- ม.3 120
43 เกียรติบัตรการอ่าน การเขียนได้ 100 % และ 80% ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นป.1-ม.3 178
44 เกียรติบัตรการอ่านการเขียนได้ 100 % และ 80% ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 264
45 ประกันคุณภาพการศึกษา 3
46 เกียรติบัตรการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 80
47 เกียรติบัตร ครูเข้ารับการอบรมโครงการการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาไทย ป.1-3 (งบแลกเป้า) 182
48 เกียรติบัตรวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 20
49 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 3 278
50 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 2 270
51 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 1 260
52 นักเรียนผู้เข้าอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการ อ.หนองไผ่ 28
53 นักเรียนผู้เข้าอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการ อ.บึงสามพัน 32
54 นักเรียนผู้เข้าอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการ อ.ศรีเทพ 26
55 นักเรียนผู้เข้าอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการ อ.วิเชียรบุรี 50
56 ครูผู้เข้าอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการ อ.ศรีเทพ 13
57 ครูผู้เข้าอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการ อ.บึงสามพัน 16
58 ครูผู้เข้าอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการ อ.หนองไผ่ 14
59 ครูผู้เข้าอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการ อ.วิเชียรบุรี 25
60 คณะประเมินเอกสาร คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 4