ระบบเกรียติบัตรออนไลน์
# เกรียติบัตร จำนวน
61 วิทยากรโรงเรียนปลอดขยะ 2561 4
62 ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนปลอดขยะ 2561 81
63 เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561 45
64 เกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอน พินิจวรรณคดี โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561 20
65 เกียรติบัตรนักเรียน การแต่งคำประพันธ์ โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2561 42
66 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน การย่อความ โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2561 42
67 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน เรียงร้อยถ้อยความ โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2561 66
68 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน การคัดลายมือ โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2561 64
69 เกียรติบัตรนักเรียน พินิจวรรณคดี โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2561 20
70 เกียรติบัตรนักเรียน การแต่งคำประพันธ์ โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี2561 42
71 เกียรติบัตรนักเรียน การย่อความ โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561 42
72 เกียรติบัตรนักเรียน เรียงร้อยถ้อยความ โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561 64
73 เกียรติบัตรนักเรียน คัดลายมือ โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561 64
74 เกียรติบัตรการอ่านการเขียนได้ 100 % และ 80% ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 179
75 เกียรติบัตรการคิดคำนวณได้ 100 % และ 80 % ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 72
76 เกียรติบัตรอบรมหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2560 ครูอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ 218
77 เกียรติบัตรอบรมหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2560 ครูอำเภอบึงสามพัน และหนองไผ่ 191
78 เกียรติบัตรอบรมหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2560 ผู้บริหารสถานศึกษา 358
79 เกียรติบัตรเรียงความประวัติศาสตร์ชาติไทย เดือน มีนาคม 2561 126
80 เกียรติบัตรเรียงความประวัติศาสตร์ชาติไทย เดือน กุมภาพันธ์ 2561 274