เกียรติบัตร ห้องเรียนอ่านเขียน 100 % ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาวจุรีรัตน์ รูปสวย โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 808 / 2562
2 นายวรวัฒน์ ทะบรรหาร โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 807 / 2562
3 นางสาวประภาวัลย์ พิมพ์ทอง โรงเรียนบ้านยางสาว 806 / 2562
4 นางกันยารัตน์ รอดทิม โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 805 / 2562
5 นางสมพิน แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 804 / 2562
6 นางสาววราพร ตันติบูล โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 803 / 2562
7 นางสมพรเวช ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านไทรทอง 802 / 2562
8 นางรวีวรรณ กันเขต โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 801 / 2562
9 นางสาวมะลิวัลย์ หนูคำ โรงเรียนบ้านท่าสวาย 800 / 2562
10 นางดวงจันทร์ บุดดีคง โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 799 / 2562
11 นางอรพรรณ ถาวรพันธ์ โรงเรียนบ้านดาดอุดม 798 / 2562
12 นางสมหมาย ทองจันทนาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 797 / 2562
13 นางวารุณี จันทร์สูง โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 796 / 2562
14 นางสาวเพ็ญนภา พนารัตน์ โรงเรียนบ้านโคกกรวด 795 / 2562
15 นางสาวสิรินารถ อานพรหม โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 794 / 2562
16 นางอุษณีช์ ทองไข โรงเรียนบ้านคลองบง 793 / 2562
17 นางสาวณัฐฐินันท์ คงเมือง โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 792 / 2562
18 นางสมพร เวชประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านไทรทอง 791 / 2562
19 นางบุญทรัพย์ ท้าวเงิน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 790 / 2562
20 นางสาวมะลิวัลย์ หนูคำ โรงเรียนบ้านท่าสวาย 789 / 2562