เกียรติบัตร ห้องเรียนอ่านเขียน 100 % (ครั้งที่ 1,2) ตลอดปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาวมะลิวัลย์ หนูคำ โรงเรียนบ้านท่าสวาย 871 / 2562
2 นางอวยพร โพธิ์อ้น โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 870 / 2562
3 นางวารุณี จันทร์สูง โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 869 / 2562
4 นางสาวณัฐฐินันท์ คงเมือง โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 868 / 2562
5 นางสาวมะลิวัลย์ หนูคำ โรงเรียนบ้านท่าสวาย 867 / 2562
6 นายแก้ว ธรรมม่วงไทย โรงเรียนบ้านพรหมยาม 866 / 2562
7 นายอธิภัทร งามศักดิ์ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 865 / 2562
8 นางสายลม นาคกนก โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 864 / 2562
9 นางสาวดารัตน์ สุขวิเศษ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 863 / 2562
10 นายสมบูรณ์ แก้วกัน โรงเรียนบ้านคลองบง 862 / 2562
11 นายอมร คงเยิน โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 861 / 2562
12 นางสาวสมใจ บำรุงศรี โรงเรียนบ้านยางสาว 860 / 2562
13 นางอรศิริ จันทร์ประเทศ โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 859 / 2562
14 นางสาวสมใจ บำรุงศรี โรงเรียนบ้านยางสาว 858 / 2562
15 นางวัลยา เพ็ญสุริยะ โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 857 / 2562
16 นางสุนทรีย์ โพธิ์สร้อย โรงเรียนบ้านวังปลา 856 / 2562
17 นางไพรวัลย์ เบญพาด โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 855 / 2562
18 นางวันแรม ยอดแสง โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 854 / 2562
19 นางสาวนัฐกาญจน์ ครองเมือง โรงเรียนบ้านกันจุ 853 / 2562
20 นางเกศนี อำนวยผล โรงเรียนบ้านลำพาด 852 / 2562