เกียรติบัตร ครูผู้ทรงคุณค่า การอ่านเขียน 100 % (2,3 ปีซ้อน) ปีการศึกษา 2559-2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางบุษราพร ลาภคุณ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 877 / 2562
2 นางสาวสมใจ บำรุงศรี โรงเรียบ้านยางสาว 876 / 2562
3 นางวัลยา เพ็ญสุริยะ โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 875 / 2562
4 นางรัตติกาล พรหมสุคนธ์ โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 874 / 2562
5 นางสาวสุดารัตน์ เงินลุน โรงเรียนบ้านวังลึก 873 / 2562
6 นางสาวธนวรรณ เถื่อนชำนาญ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 872 / 2562