เกียรติบัตร ห้องเรียนคิดคำนวณ 80 % ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางประกอบแก้ว ชาติมนตรี โรงเรียนบ้านวังท่าดี 1115 / 2562
2 นางวันเพ็ญ ดาราวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 981 / 2562
3 นางสุภาพ ฐานะวิจิตร โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 980 / 2562
4 นางสุวรรณา พาเเพง โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 979 / 2562
5 นางสาวธนภรณ์ เชื้อเพ็ง โรงเรียนบ้านซับตะแบก 978 / 2562
6 นางจิราพร บัวภาเรือง โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 977 / 2562
7 นางสาวพรทิพย์ ป้องท้าว โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 976 / 2562
8 นางถนอม นาใจรีบ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 975 / 2562
9 นางสาวเมทิกา น้อยนันท์ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 974 / 2562
10 นางสาวหทัยรัตน์ ใจแพง โรงเรียนบ้านตีบใต้ 973 / 2562
11 นายบรรเจิด เฉื่อยฉ่ำ โรงเรียนบ้านกลาง 972 / 2562
12 นางปนัดดา ลูกแก้ว โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 971 / 2562
13 นางปราณี ไผ่พงเจริญ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 970 / 2562
14 นายวรภัทร ตะกรุดโฉม โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 969 / 2562
15 นางชลธิชา เหล่าทองสาร โรงเรียนบ้านวังน้อย 968 / 2562
16 นางรชยา ฉั่วตระกูล โรงเรียนบ้านวังลึก 967 / 2562
17 นางสีนวล ศรีวิชาสร้อย โรงเรียนบ้านโคกสง่า 966 / 2562
18 นางสาววิยะดา แพงวิเศษ โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 965 / 2562
19 นางบุญส่ง ดากรุง โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 964 / 2562
20 นางสุมลมาส พานทอง โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 963 / 2562