เกียรติบัตร ห้องเรียนคิดคำนวณ 100 % ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาวประภาวัลย์ พิมพ์ทอง โรงเรียนบ้านยางสาว 1070 / 2562
2 นายธานินท์ เพ็ญสุริยะ โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 1069 / 2562
3 นายวีระศักดิ์ ทองสังข์ โรงเรียนบ้าน กม.30 1068 / 2562
4 นางพัชรินทร์ อารีสุข โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 1067 / 2562
5 นางดวงจันทร์ บุดดีคง โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 1066 / 2562
6 นางสุวารี ธรรมม่วงไทย โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 1065 / 2562
7 นายสุลิน ชนะทอง โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1064 / 2562
8 นางวารุณี จันทร์สูง โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1063 / 2562
9 นางสาวสิรินารถ อานพรหม โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 1062 / 2562
10 นายสุทัศน์ ดาราวงศ์ โรงเรียนบ้านป่าคาย 1061 / 2562
11 นางสาวมะลิวัลย์ หนูคำ โรงเรียนบ้านท่าสวาย 1060 / 2562
12 นายเอนก จันทร์ขำ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 1059 / 2562
13 นางสาวชไมพร เครือคำ โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 1058 / 2562
14 นางวิารุณี จันทร์สูง โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1057 / 2562
15 นางฉวีวรรณ ยงบุตร โรงเรียนบ้านยางสาว 1056 / 2562
16 นางฐานิดา จันทร์หม่อน โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 1055 / 2562
17 นางพัชรินทร์ อารีสุข โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 1054 / 2562
18 นางทิพยา ชัยจันทร์ โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 1053 / 2562
19 นายยรรวิทย์ ยังคง โรงเรียนบ้านนาวังแหน 1052 / 2562
20 นายอธิภัทร งามศักดิ์ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1051 / 2562