เกียรติบัตร ห้องเรียนคิดคำนวณ 100 % ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
41 นายอดิศร อ่อนพิมพ์ โรงเรียนบ้านซับตะแบก 1030 / 2562
42 นางกวินนา บุตรคำโชติ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1029 / 2562
43 นางนงนิตย์ นาคกนก โรงเรียนบ้านท่าโรง 1028 / 2562
44 นางสาวทิพวรรณ์ เมิบขุนทด โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1027 / 2562
45 นางดารารัศมี ชมภูทวีป โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 1026 / 2562
46 นางเรณู ขันทอง โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1025 / 2562
47 นางสายลม นาคกนก โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 1024 / 2562
48 นางวันนา โพธิ์ชัย โรงเรียนบ้านลำตาเณร 1023 / 2562
49 นางภรภัทร นนทโคตร โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 1022 / 2562
50 นางสาวน้ำผึ้ง ตันมี โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 1021 / 2562
51 นางยุพิน เค้ามูล โรงเรียนบ้านท่าสวาย 1020 / 2562
52 นายจำรูญ ผ่านผิว โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 1019 / 2562
53 นายศุภชัย อะมะมูล โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 1018 / 2562
54 นางมะลิ สุขพ่อค้า โรงเรียนบ้านโคกหิน 1017 / 2562
55 นางอารีย์ เคียนทอง โรงเรียนบ้านสันติธรรม 1016 / 2562
56 นางสาวนัฏฐิรา ศรีไพร โรงเรียนบ้านเขาคลัง 1015 / 2562
57 นางสาวศิริลักษณ์ รัศมี โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 1014 / 2562
58 นางประสิทธิ์ มั่นใจ โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 1013 / 2562
59 นางสาวธารทิพย์ คล้ายใจตรง โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1012 / 2562
60 นายตรีเนตร์ ยิ้มสว่าง โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 1011 / 2562