เกียรติบัตร ห้องเรียนคิดคำนวณ 100 % ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
61 นายสมบูรณ์ แก้วกัน โรงเรียนบ้านคลองบง 1010 / 2562
62 นางสาวสมใจ บำรุงศรี โรงเรียนบ้านยางสาว 1009 / 2562
63 นางสาวมะลิลา คำจัด โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1008 / 2562
64 นางเผอิญ จองกา โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1007 / 2562
65 นางสาวทองลิน มาแล้ว โรงเรียนบ้านวังเหว 1006 / 2562
66 นางบุญตรา เดชวงค์ โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 1005 / 2562
67 นางสุภาพ จันทร์ชุม โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 1004 / 2562
68 นางภรภัทร นนทโคตร โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 1003 / 2562
69 นางสาวขวัญใจ พักอยู่ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1002 / 2562
70 นางศมนพรช์ เกิดสิน โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 1001 / 2562
71 นางจันทนา คุ้มสุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1000 / 2562
72 นางประนอม แสนนรินทร์ โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 999 / 2562
73 นางยุพิน เค้ามูล โรงเรียนบ้านท่าสวาย 998 / 2562
74 นางอรศิริ จันทร์ประเทศ โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 997 / 2562
75 นายสุระ เพชรพิมูล โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 996 / 2562
76 นายจำรูญ ผ่านผิว โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 995 / 2562
77 นายคำรณ พฤกษา โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 994 / 2562
78 นางอรวรรณ์ ดีเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านวังขาม 993 / 2562
79 นางสาวนภาพร มีวิรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 992 / 2562
80 นายสวัสดิ์ โพธิสาร โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 991 / 2562