เกียรติบัตร ห้องเรียนคิดคำนวณ 100 % ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
81 นางสาวนัฏฐิรา ศรีไพร โรงเรียนบ้านเขาคลัง 990 / 2562
82 นางศิริลักษณ์ รัศมี โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 989 / 2562
83 นายคิมหันต์ คำกำพุทธ์ โรงเรียนบ้านดาดอุดม 988 / 2562
84 นางประสิทธิ์ มั่นใจ โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 987 / 2562
85 นางพานิชย์ คงเมือง โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 986 / 2562
86 นางสาวน้ำทิพย์ พรหมบุญ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 985 / 2562
87 นางสุดารัตน์ จันทร์เสงี่ยม โรงเรียนบ้านไทรงาม 984 / 2562
88 นางพัชลีวรรณ เศรฐชัย โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 983 / 2562
89 นางวาทินี ผารี โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 982 / 2562