เกียรติบัตร ห้องเรียนคิดคำนวณ 100 % ครั้งที่ 1,2 ตลอดปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาวปิยมาศ ตะกรุดเงิน โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 1094 / 2562
2 นางสุวารี ธรรมม่วงไทย โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 1093 / 2562
3 นางวารุณี จันทร์สูง โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1092 / 2562
4 นางสาวมะลิวัลย์ หนูคำ โรงเรียนบ้านท่าสวาย 1091 / 2562
5 นางสาววิภารัตน์ พลเวียง โรงเรียนบ้านยางสาว 1090 / 2562
6 นายบุญธรรม วรรณภักตร์ โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 1089 / 2562
7 นายอธิภัทร งามศักดิ์ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1088 / 2562
8 นางสาวชลธิกา ยศยะ โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 1087 / 2562
9 นายหัตฐา เจริญสุข โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 1086 / 2562
10 นางสมศรี ศรีไพร โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 1085 / 2562
11 นางกันญา เลพล โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 1084 / 2562
12 นางสาวกุลกัญญา จันดา โรงเรียนบ้านพรหมยาม 1083 / 2562
13 นางวารุณี จันทร์สูง โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1082 / 2562
14 นางอุษณีช์ ทองไข โรงเรียนบ้านคลองบง 1081 / 2562
15 นางสายลม นาคกนก โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 1080 / 2562
16 นางสาวดารัตน์ สุขวิเศษ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1079 / 2562
17 นางกันญา เลพล โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 1078 / 2562
18 นายอมร คงเยิน โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1077 / 2562
19 นางเรณู ขันทอง โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1076 / 2562
20 นางวันนา โพธิ์ชัย โรงเรียนบ้านลำตาเณร 1075 / 2562