เกียรติบัตร ครูผู้ทรงคุณค่า คิดคำนวณ 100 % 2 ปีและ 3 ปีซ้อน ปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นายสมบูรณ์ แก้วกัน โรงเรียนบ้านคลองบง 1099 / 2562
2 นางกันญา เลพล โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 1098 / 2562
3 นางสาวดารัตน์ สุขวิเศษ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1097 / 2562
4 นางกันญา เลพล โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 1096 / 2562
5 นางเรณู ขันทอง โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1095 / 2562