เกียรติบัตร โรงเรียนดีเด่น ด้านอ่านเขียนและคิดคำนวณได้ (ขนาดเล็ก กลาง ใหญ๋) ปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ศูนย์พัฒนาวิชาการหนองไผ่ 1108 / 2562
2 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว 1107 / 2562
3 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี 1106 / 2562
4 โรงเรียนบ้านตีบใต้ ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์ 1105 / 2562
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง 1104 / 2562
6 โรงเรียนบ้านกม.30 ศูนย์พัฒนาวิชาการห้วยโป่งยางงาม 1103 / 2562
7 โรงเรียนไร่ขอนยางขวาง ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี 1102 / 2562
8 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี 1101 / 2562
9 โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ ศูนย์พัฒนาวิชาการสระประดู่ 1100 / 2562