เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาวอุทิศ บุญมี ครูโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1160 / 2562
2 นางวรรณดี พลเยี่ยม ครูโรงเรียนบ้านพุขาม 1159 / 2562
3 นางสาวสุภางค์ ภูสีดิน ครูโรงเรียนบ้านไทรทอง 1158 / 2562
4 นางอำไพ บุญอ้อย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1157 / 2562
5 นางวัชรินี นิลมูล ครูโรงเรียนบ้านกองทูล 1156 / 2562
6 นางศิริฤกษ์ ธาระธาร ครูโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1155 / 2562
7 นายสุรวิทย์ น้อยกรม ครูโรงเรียนบ้านเนินคนธา 1154 / 2562
8 นางเฉิดฉาย นาราษฎร์ ครูโรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1153 / 2562
9 นางสาวโชติกา กิติกรณิศ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 1152 / 2562
10 นางประไพพร ผลประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองดู่ 1151 / 2562
11 นางสาวมินตรา วงค์คำราช ครูโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1150 / 2562
12 นางกิตติพร สิงห์บัวขาว ครูโรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 1149 / 2562
13 นางวงเดือน ฟักสุข ครูโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1148 / 2562
14 นางสาวกานต์รวี สารไชย ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1147 / 2562
15 นางสาวรัชฎาภร จุลอักษร ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย 1146 / 2562
16 นางสาวชฎาธาร คุมขุนทด ครูโรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 1145 / 2562
17 นางสาวสุวิมล กันยะมูล ครูโรงเรียนบ้านกม.35 1144 / 2562
18 นางสาวอรุณรัตน์ เม่งพัด ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 1143 / 2562
19 นางสาวธารทิพย์ คล้ายใจตรง ครูโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1142 / 2562
20 นางสาวอัจฉรา กองเตย ครูโรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1141 / 2562