เกียรติบัตรนักเรียน คัดลายมือ ป.1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กหญิงพรปวีณ์ พฤกษา โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 1207 / 2562
2 เด็กหญิงบุษยา ศรีไพร โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1206 / 2562
3 เด็กหญิงจุฑามาศ พระดาเวช โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1205 / 2562
4 เด็กหญิงโญภิตรา เมรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1204 / 2562
5 เด็กหญิงทิฆัมพร ปานไธสง โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1203 / 2562
6 เด็กชายธนพัฒน์ อยู่ศูนย์ตรง โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1202 / 2562
7 เด็กหญิงกานต์ธิดา ไม้จัตุรัส โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1201 / 2562
8 เด็กหญิงธิดาพร สนิทพล โรงเรียนบ้านพญาวัง 1200 / 2562
9 เด็กชายธีริทธิ นากศิริ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1199 / 2562
10 เด็กหญิงธิษณามดี เสียงใส โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1198 / 2562
11 เด็กหญิงกชกร บุญเฉลิม โรงเรียนบ้านสระกรวด 1197 / 2562
12 เด็กหญิงรุ่งอรุณ พยอมหอม โรงเรียนบ้านคลองทราย 1196 / 2562
13 เด็กชายรัชชานันท์ พรมจร โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1195 / 2562
14 เด็กหญิงพรณภา พลโยธา โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1194 / 2562
15 เด็กชายเดชาธร จารุรัตน์มนตรี โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1193 / 2562
16 เด็กหญิงปัณณภัทร ทักษิณ โรงเรียนบ้านตีบใต้ 1192 / 2562
17 เด็กหญิงไหมแก้ว เผยศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 1191 / 2562
18 เด็กชายภานุวัฒน์ นวลสาลี โรงเรียนบ้านท่าโรง 1190 / 2562
19 เด็กหญิงกรกนก เนียรสิริ โรงเรียนบ้านปางยาง 1189 / 2562
20 เด็กหญิงสุชัญญา อินทรา โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 1188 / 2562