เกียรติบัตรนักเรียน คัดลายมือ ป.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กหญิงกรรตกานต์ พันธ์จุล โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1265 / 2562
2 เด็กชายอนุวัต ปองสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1264 / 2562
3 เด็กหญิงวิชุดา ชาลี โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1263 / 2562
4 เด็กหญิงรุ่งกานต์ พุ่มพวง โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 1262 / 2562
5 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สักพุ่ม โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 1261 / 2562
6 เด็กหญิงเบ็ญจพร วงษ์ไชยสงค์ โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 1260 / 2562
7 เด็กชายภูนเรศ ผลาจันทร์ โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 1259 / 2562
8 เด็กหญิงบัญฑิตา หาหาญ โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 1258 / 2562
9 เด็กหญิงภัทรธิดา กุลาคำ โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 1257 / 2562
10 เด็กหญิงกัญญาภรณ์ แก้วคงยืน โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 1256 / 2562
11 เด็กหญิงขนิษฐา เพชรฤาชัย โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1255 / 2562
12 เด็กหญิงศิริพร มุกดา โรงเรียนบ้านคลองกระโบน 1254 / 2562
13 เด็กหญิงถิรดา จ๊อดดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านปางยาง 1253 / 2562
14 เด็กหญิงสุนันทา ณ วิเชียร โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1252 / 2562
15 เด็กหญิงสุจิรา แสนธิ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1251 / 2562
16 เด็กหญิงชลธิชา บูรณถาวร โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1250 / 2562
17 เด็กชายฐานพัฒน์ คณะแพง โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 1249 / 2562
18 เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทนา โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1248 / 2562
19 เด็กหญิงทิพย์เกศร จันทวัน โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1247 / 2562
20 เด็กหญิงเพชรลดาวัลย์ โสพรหม โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 1246 / 2562