เกียรติบัตรนักเรียน คัดลายมือ ม.1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กหญิงอินทิรา ภูสิงห์ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 1298 / 2562
2 เด็กหญิงโยษิตา หมู่สะแก โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1297 / 2562
3 เด็กหญิงสุวนันท์ ฆ้องนอก โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1296 / 2562
4 เด็กหญิงวาสนา ติดโนน โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1295 / 2562
5 เด็กหญิงอินทุอร หวังนากลาง โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1294 / 2562
6 เด็กหญิงชมพูนุท แก้วพระ โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1293 / 2562
7 เด็กหญิงพลอยชมพู ขันติวงค์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 1292 / 2562
8 นางสาวสุทธิดา เหล่าสี โรงเรียนบ้านท่าแดง 1291 / 2562
9 เด็กหญิงปิยวรรณ คำดี โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1290 / 2562
10 เด็กหญิงดาราวดี วันเมือง โรงเรียนบ้านราหุล 1289 / 2562
11 เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญรอด โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1288 / 2562
12 เด็กหญิงอภิชญา เพ็งเรือง โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1287 / 2562
13 เด็กหญิงคณิตา ติสันเทียะ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1286 / 2562
14 เด็กหญิงณัฐริกา เสมาเพชร โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1285 / 2562
15 เด็กชายสุเมธา พาสังข์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1284 / 2562
16 เด็กหญิงสุทธิดา สารทิม โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1283 / 2562
17 เด็กหญิงผามาศ สุดเหลี่ยม โรงเรียนบ้านหนองไม้สอด 1282 / 2562
18 เด็กหญิงสุนิสา ทองขาว โรงเรียนบ้านซับน้อย 1281 / 2562
19 นางสาวน้ำเพชร บับพา โรงเรียนบ้านท่าแดง 1280 / 2562
20 นางสาวสุทธิดา เหล่าสี โรงเรียนบ้านท่าแดง 1279 / 2562