เกียรติบัตรนักเรียน การเขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กหญิงพิชชาภา สีกาลัง โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1343 / 2562
2 เด็กหญิงวรัญญา ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1342 / 2562
3 เด็กหญิงจอมขวัญ หล่ำกลิ่น โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 1341 / 2562
4 เด็กหญิงณัฎฐ์ฏาพร วิเศษชัย โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 1340 / 2562
5 เด็กหญิงธนัชพร ไวยพจนีย์ โรงเรียนบ้านราหุล 1339 / 2562
6 เด็กหญิงบุณย์สุดา ชาสูงเนิน โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1338 / 2562
7 เด็กหญิงอาทิติยา แจวกระโทก โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีฯ 1337 / 2562
8 เด็กหญิงศิรปภา เบ้าทอง โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1336 / 2562
9 เด็กหญิงณัฐนันท์ ชัยยา โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 1335 / 2562
10 เด็กหญิงสุกัญญา จิตรแก้ว โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 1334 / 2562
11 เด็กหญิงอันธิกา ปานไธสง โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1333 / 2562
12 เด็กหญิงพิมพ์ภกา ทองมี โรงเรียนบ้านคลองทราย 1332 / 2562
13 เด็กชายจีระศักดิ์ พันทะนารี โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 1331 / 2562
14 เด็กชายโชติวิทย์ จันทร์แถมธนทัต โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1330 / 2562
15 เด็กหญิงนิศารัตน์ ผ่องสง่า โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1329 / 2562
16 เด็กหญิงวิยดา รัตนโสภณ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1328 / 2562
17 เด็กชายธนวัต กาศรี โรงเรียนบ้านปางยาง 1327 / 2562
18 เด็กหญิงฤทัยทิพย์ แสงสว่าง โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1326 / 2562
19 เด็กหญิงศรัณย์พร ตรงเที่ยง โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1325 / 2562
20 เด็กชายกรกต สัตย์ธรรม โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1324 / 2562