เกียรติบัตรเรียงความประวัติศาสตร์ชาติไทย เดือน พฤศจิกายน 2560
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กหญิงสุรีรัตน์ วิริยะศาลชัย โรงเรียนบ้านคลองดู่ 375 / 2560
2 เด็กหญิงวรรณพร วัดพะยา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 374 / 2560
3 เด็กหญิงจันทิมา ชุ่มกลาง โรงเรียนบ้านวังขอน 373 / 2560
4 เด็กชายณัฐพงษ์ จันเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองบัว 372 / 2560
5 เด็กชายเจษฎา สีหมอก โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 371 / 2560
6 เด็กหญิงสิริพร กวงขุนทด โรงเรียนบ้านหนองสรวง 370 / 2560
7 นายณัฐวุฒิ สารพิษ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 369 / 2560
8 เด็กหญิงวิภา เมตตาจิตร โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 368 / 2560
9 เด็กหญิงจิดาภา พวงสกุล โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 367 / 2560
10 เด็กหญิงชลธิชา สุขชาลี โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 366 / 2560
11 เด็กหญิงกรรณิกา พรานป่า โรงเรียนบ้านเนินถาวร 365 / 2560
12 เด็กหญิงณัฐริชา พิมพา โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 364 / 2560
13 เด็กหญิงพีรดา กิ่งนอก โรงเรียนบ้านหนองบัว 363 / 2560
14 เด็กหญิงประกายดาว เคนนิยม โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 362 / 2560
15 เด็กหญิงรัฐธิดา ชาวนาวัง โรงเรียนบ้านวังขอน 361 / 2560
16 เด็กหญิงอมรรัตน์ ผ่านพินิจ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 360 / 2560
17 เด็กหญิงกนกวรรณ พรสูงเนิน โรงเรียนบ้านเนินถาวร 359 / 2560
18 เด็กหญิงโสภิดา แสงประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 358 / 2560
19 เด็กหญิงเกศรินทร์ บุญคำ โรงเรียนบ้านหนองบัว 357 / 2560
20 เด็กชายเวไนย สีชาครบุรี โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 356 / 2560