เกียรติบัตรนักเรียน การเขียนเรื่องจากภาพ ป.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กชายจิตรคุปต์ จงใจรักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 1397 / 2562
2 เด็กหญิงวิมลวรรณ คำแผ้ว โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1396 / 2562
3 เด็กหญิงประวีณา บุญศรี โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 1395 / 2562
4 เด็กหญิงพรรณนาราย ทนขุนทด โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 1394 / 2562
5 เด็กหญิงสุนิสา ทูลมาลย์ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1393 / 2562
6 เด็กหญิงชนาภา เปไธสง โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1392 / 2562
7 เด็กหญิงศิริวรรษา สุขจิตร โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1391 / 2562
8 เด็กชายนที หอบสันเทียะ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 1390 / 2562
9 เด็กหญิงภัทรา วระชัย โรงเรียนบ้านหนองบัว 1389 / 2562
10 เด็กหญิงวรนุช วิบูลย์กุลย์ โรงเรียนบ้านท่าโรง 1388 / 2562
11 เด็กหญิงกมลชนก หนูเชื้อ โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 1387 / 2562
12 เด็กหญิงครองขวัญ เพ็งสุริยา โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1386 / 2562
13 เด็กหญิงกุลธิญา จีพิมาย โรงเรียนบ้านพุขาม 1385 / 2562
14 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ศรีทองแท้ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1384 / 2562
15 เด็กหญิงอาริยา อินทร์เสนา โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1383 / 2562
16 เด็กชายวรากร ดอนเดือนไพร โรงเรียนบ้านตีบใต้ 1382 / 2562
17 เด็กหญิงธารใส ใจงาม โรงเรียนบ้านปางยาง 1381 / 2562
18 เด็กชายผาติกร น้ำใจดี โรงเรียนซับกระถินทอง 1380 / 2562
19 เด็กหญิงกันต์ฤทัย ใจมา โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 1379 / 2562
20 เด็กหญิงนวีนา ศรีบัวคม โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1378 / 2562