เกียรติบัตรนักเรียน การเขียนเรียงความ ม.1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กชายทินภัทร รอดทัดทาน โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1420 / 2562
2 เด็กหญิงพนัชกร ใจเย็น โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1419 / 2562
3 เด็กหญิงเพ็ญศิริ เฝ้าทรัพย์ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1418 / 2562
4 เด็กหญิงจณิสตา เตือนสันเทียะ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1417 / 2562
5 เด็กหญิงอรอุมา หาญชนะ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 1416 / 2562
6 เด็กหญิงนพรัตน์ วินยาเพชร โรงเรียนบ้านพญาวัง 1415 / 2562
7 เด็กหญิงพิยดา คำวิเศษ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 1414 / 2562
8 เด็กชายธนากร มิ่งเหล็ก โรงเรียนบ้านซับน้อย 1413 / 2562
9 เด็กหญิงกัลยรัตน์ รามหริ่ง โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1412 / 2562
10 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุภาพเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีฯ 1411 / 2562
11 เด็กหญิงอรพรรณ แสงทอง โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1410 / 2562
12 เด็กหญิงนิชมน พาคำ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1409 / 2562
13 เด็กหญิงพัชราพร งานแข็ง โรงเรียนบ้านกองทูล 1408 / 2562
14 เด็กหญิงกนกวรรณ สังคะศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1407 / 2562
15 เด็กหญิงกาญจนา ดีสีแก้ว โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1406 / 2562
16 เด็กหญิงพรวนา บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1405 / 2562
17 เด็กหญิงกัลยา กุลธินี โรงเรียนบ้านกม.35 1404 / 2562
18 เด็กหญิงอภิชญา เพ็งเรือง โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1403 / 2562
19 เด็กหญิงปิยะธิดา หาญลือชัย โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1402 / 2562
20 เด็กหญิงจีรดา ทองทับ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1401 / 2562