เกียรติบัตรนักเรียน แต่งคำประพันธ์ ม.1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กหญิงวรัทยา ไชยคีรี บ้านห้วยทราย 1429 / 2562
2 เด็กหญิงมัณฑนา หมั่นจำรูญ บ้านหนองบัวทอง 1428 / 2562
3 เด็กหญิงจันจิรา สีรังกา บ้านโคกเจริญ 1427 / 2562
4 เด็กหญิงสิริวิมล แท่งทอง บ้านตะกุดไผ่ 1426 / 2562
5 เด็กหญิงฟ้าใส โสปัญโย บ้านไร่เหนือ 1425 / 2562
6 เด็กหญิงสกุลทิพย์ สุนนท์ บ้านลำตะคร้อ 1424 / 2562
7 เด็กหญิงนิตยา ชำนาญกิจ บ้านกองทูล 1423 / 2562
8 เด็กหญิงแพรพลอย พุ่มเปี่ยม บ้านซับน้อย 1422 / 2562
9 เด็กหญิงชนันนัทธ์ เชลงวิทย์ บ้านรวมทรัพย์ 1421 / 2562