เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน การคัดลายมือ ป.1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นายไกรสร เตียงเกตุ โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 2685 / 2562
2 นางสาวมินตรา ภูสิงห์ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 1465 / 2562
3 นางอัญชสา อ่างบุญตา โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1464 / 2562
4 นางสาวสุตาวดี จันทร์ป๊อก โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1463 / 2562
5 นางไอรินลดา กระจาด โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1462 / 2562
6 นายภานุพงษ์ ด้วงคำจันทร์ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1461 / 2562
7 นางปรีดาภรณ์ ขำยิ่งเกิด โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1460 / 2562
8 นางสาวอัจฉรา กองเตย โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1459 / 2562
9 นางสาวเนาวรัตน์ มหาทรัพย์ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1458 / 2562
10 นางชุดาพรรณ พันธุ โรงเรียนบ้านสระกรวด 1457 / 2562
11 นางสาวสุรี กฤษฎี โรงเรียนบ้านคลองทราย 1456 / 2562
12 นายโกศล วงค์วาร โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1455 / 2562
13 นางสาวชมัยพร เจริญชีพ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1454 / 2562
14 นางพรรณธิวา หอระเวก โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1453 / 2562
15 นางสาวหทัยรัตน์ ใจแพง โรงเรียนบ้านตีบใต้ 1452 / 2562
16 นายประมาณ ตะกรุดแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 1451 / 2562
17 นางนงนิตย์ นาคกนก โรงเรียนบ้านท่าโรง 1450 / 2562
18 นางสาวเบญจมาภรณ์ พรมดวงสี โรงเรียนบ้านปางยาง 1449 / 2562
19 นางกรภัทร นนทโคตร โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 1448 / 2562
20 นางสาวนุชรินทร์ หินทอง โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1447 / 2562