เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน การคัดลายมือ ป.1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
21 นางทิพยา ชัยจันทร์ โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 1446 / 2562
22 นางรชยา ฉั่วตระกูล โรงเรียนบ้านวังลึก 1445 / 2562
23 นางจุรี ปริญญาศรีเศวต โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 1444 / 2562
24 นางสาวนุชรัตน์ กองมูล โรงเรียนบ้านซับน้อย 1443 / 2562
25 นางสุจินต์ สัตตะบุตร โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1442 / 2562
26 นางพยอม ศรีระแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 1441 / 2562
27 นางศิรินันท์ มั่นต่าย โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1440 / 2562
28 นางวาทินี ผารี โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 1439 / 2562
29 นางมะลิวัลย์ มาตย์นอก โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีฯ 1438 / 2562
30 นายนิกร กระโปรงทอง โรงเรียนบ้านราหุล 1437 / 2562
31 นางสุภัทรา สมบูรณ์เพ็ง โรงเรียนบ้านหนองบัว 1436 / 2562
32 นางสาววรัญชนา สมงาม โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 1435 / 2562
33 นางณหทัย ประวีระ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1434 / 2562
34 นางเพ็ญศรี เสงี่ยมงาม โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 1433 / 2562
35 นางรัตนาภรณ์ เข็มนาจิตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1432 / 2562
36 นางกมลวรรณ คุ้มสุวรรณ โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 1431 / 2562
37 นางสาวนริสา แสงเงิน โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 1430 / 2562