เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน คัดลายมือ ม.1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางกานต์รวี สารไชย โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2451 / 2562
2 นางวรัญญา โลทิม โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 1900 / 2562
3 นางแสงจันทร์ แก้วโสดา โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1899 / 2562
4 นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1898 / 2562
5 นางชนม์ณนันท์ กงถัน โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1897 / 2562
6 นางสมพิน แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 1896 / 2562
7 นางประไพพร ผลประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1895 / 2562
8 นางสาววรรณพร เหล่ามงคล โรงเรียนบ้านราหุล 1894 / 2562
9 นางสาวกัญญารัตน์ วรกรรมพล โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1893 / 2562
10 นางสาวมุทิตา ดวงมาลา โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1892 / 2562
11 นางสาวมุทิตา ดวงมาลา โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1891 / 2562
12 นางสาวดาราวรรณ เตาวาน โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 1890 / 2562
13 นางสาวนุชรัตน์ กองมูล โรงเรียนบ้านซับน้อย 1889 / 2562
14 นางสาวพรรณธิวา หอระเวก โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1888 / 2562
15 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1887 / 2562
16 นางสุภาภรณ์ วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1886 / 2562
17 นางสาวพรจิตร ยศปัญญา โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1885 / 2562
18 นางสาวชญาดา น้อยนันท์ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1884 / 2562
19 นางสาวสุวิมล กันยะมูล โรงเรียนบ้านกม.๓๕ 1883 / 2562
20 นางจำรัส เทียนศรี โรงเรียนบ้านเข็มทอง 1882 / 2562