เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน คัดลายมือ ม.1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
21 นางวัชรินี นิลมูล โรงเรียนบ้านกองทูล 1881 / 2562
22 นางพรเพ็ญ ชินรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1880 / 2562
23 นางสมจิตร พันธ์แก้ว โรงเรียนบ้านกลาง 1879 / 2562
24 นางสาวพรรณวจี จอดนอก โรงเรียนบ้านคลองทราย 1878 / 2562