เกียรติบัตรเรียงความประวัติศาสตร์ชาติไทย เดือน ธันวาคม 2560
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาวประพาฬรัตน์ ศรีพระจันทร์ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 589 / 2560
2 เด็กหญิงอลิศรา กลมกลึง โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 588 / 2560
3 เด็กหญิงนารีรัตน์ เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 587 / 2560
4 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ประภาหาญ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 586 / 2560
5 เด็กหญิงเบญญทิพย์ อินทนิล โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 585 / 2560
6 เด็กหญิงช่อลดา ชาติสำราญ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 584 / 2560
7 เด็กหญิงสุนิสา ทูลมาลย์ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 583 / 2560
8 เด็กหญิงบัวชมพู รองกลัด โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 582 / 2560
9 เด็กหญิงกาญจนา ดีสีแก้ว โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 581 / 2560
10 เด็กชายสิทธิพงศ์ สหรัฐ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 580 / 2560
11 เด็กหญิงสุชัญญา กาฬสินธุ์ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 579 / 2560
12 เด็กหญิงธารวิมล แก้วพวง โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 578 / 2560
13 เด็กชายอภิชาติ เบาสันเทียะ โรงเรียนบ้านคลองดู่ 577 / 2560
14 เด็กหญิงปรัชญา จอดนอก โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 576 / 2560
15 เด็กหญิงวัญญา จันทเขต โรงเรียนบ้านหนองบัว 575 / 2560
16 เด็กชายกฤษดา พรมรอด โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 574 / 2560
17 นางสาวธันยพร ประมาณ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 573 / 2560
18 เด็กชายณัฐวุฒิ สารพิษ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 572 / 2560
19 เด็กหญิงจิดาภา พวงสกุล โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 571 / 2560
20 เด็กหญิงอาทิตยา สมคะเณย์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 570 / 2560