เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน เขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นายกั๊ก คล้ายใจตรง โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 2687 / 2562
2 นางสาวนุชรินทร์ หินทอง โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1933 / 2562
3 นางลัดดา สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1932 / 2562
4 นายนิกร กระโปรงทอง โรงเรียนบ้านราหุล 1931 / 2562
5 นางมะลิวัลย์ มาตย์นอก โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีฯ 1930 / 2562
6 นางสาวอัจฉรา กองเตย โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1929 / 2562
7 นางสาวสุภาพรรณ ฉิมมุจฉา โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 1928 / 2562
8 นางไอรินลดา กระจาด โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1927 / 2562
9 นางสาวสุรี กฤษฎี โรงเรียนบ้านคลองทราย 1926 / 2562
10 นางเจษฎาพร ภักดี โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 1925 / 2562
11 นางอัญชสา อ่างบุญตา โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1924 / 2562
12 นางนริศรา โจมพรม โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1923 / 2562
13 นางสาวเบญจมาภรณ์ พรมดวงสี โรงเรียนบ้านปางยาง 1922 / 2562
14 นางสาวชมัยพร เจริญชีพ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1921 / 2562
15 นางเยาวลักษ์ บัวขาวสุทธิกุล โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1920 / 2562
16 นางวีรนิษฐา บุญอ้อย โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1919 / 2562
17 นางไวชญานีก์ เพียดจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1918 / 2562
18 นางกมลวรรณ คุ้มสุวรรณ โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 1917 / 2562
19 นางจุรี ปริญญาศรีเศวต โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 1916 / 2562
20 นางปรีดาภรณ์ ขำยิ่งเกิด โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1915 / 2562