เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน เขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
21 นางนงนิตย์ นาคกนก โรงเรียนบ้านท่าโรง 1914 / 2562
22 นางกมลวรรณ คุ้มสุวรรณ โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 1913 / 2562
23 นางพรรณธิดา หอระเวก โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1912 / 2562
24 นางโสรัดดา เกิดพร โรงเรียนบ้านเข็มทอง 1911 / 2562
25 นางสาวสุภาวดี จันทร์ป๊อก โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1910 / 2562
26 นางสาวนริสา แสงเงิน โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 1909 / 2562
27 นางสาวสุพรรณี มูลกัน โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1908 / 2562
28 นางรชยา ฉั่วตระกูล โรงเรียนบ้านวังลึก 1907 / 2562
29 นางจำนอง จันทร์แปลง โรงเรียนบ้านวังท่าดี 1906 / 2562
30 นางชุดาพรรณ พันธุ โรงเรียนบ้านสระกรวด 1905 / 2562
31 นางสาวรัญชนา สมงาม โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 1904 / 2562
32 นางเพ็ญศรี เสงี่ยมงาม โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 1903 / 2562
33 นายประมาณ ตะกรุดแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 1902 / 2562
34 นางมนัฎชา มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1901 / 2562