เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน เขียนเรื่องจากภาพ ม1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสุภาภรณ์ วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1992 / 2562
2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1991 / 2562
3 นางเพ็ญศิริ อาจจุฬา โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1990 / 2562
4 นางสาวมุทิตา ดวงมาลา โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1989 / 2562
5 นางสมถวิล พันพลู โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 1988 / 2562
6 นางวรัญญา โลทิม โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 1987 / 2562
7 นางสาวพวงผกา ปาระมียอง โรงเรียนบ้านซับน้อย 1986 / 2562
8 นางสาวชญาดา น้อยนันท์ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1985 / 2562
9 นางบังอร มาตย์นอก โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีฯ 1984 / 2562
10 นางดวงใจ เพ็งโตวงษ์ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1983 / 2562
11 นางวัชรินี นิลมูล โรงเรียนบ้านกองทูล 1982 / 2562
12 นางพรเพ็ญ ชินรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1981 / 2562
13 นางสาวพรรณวจี จอดนอก โรงเรียนบ้านคลองทราย 1980 / 2562
14 นางสาวสุวิมล กันยะมูล โรงเรียนบ้านกม.35 1979 / 2562
15 นางสาวพรจิตร ยศปัญญา โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1978 / 2562
16 นางจำรัส เทียนศรี โรงเรียนบ้านเข็มทอง 1977 / 2562
17 นางสมพิน แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 1976 / 2562
18 นางแสงอรุณ ยอดแตง โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1975 / 2562