เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน การแต่งคำประพันธ์ ม.1-3 โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาวกานต์รวี สารไชย โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2450 / 2562
2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล ปิ่นทอง บ้านโคกเจริญ 1998 / 2562
3 นางสาวชญาดา น้อยนันท์ บ้านตะกุดไผ่ 1997 / 2562
4 นางสาวพรจิตร ยศปัญญา บ้านไร่เหนือ 1996 / 2562
5 นางวัชรินี นิลมูล บ้านกองทูล 1995 / 2562
6 นางสาวรัตนาภรณ์ เฉลิมวัน บ้านซับน้อย 1994 / 2562
7 นางแสงอรุณ ยอดแตง บ้านรวมทรัพย์ 1993 / 2562