เกียรติบัตรการคิดคำนวณได้ 100 % ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาวกฤติกา ก้อนคำ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 674 / 2560
2 นางสุลาวรรณ์ วงษา โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 673 / 2560
3 นางสาวฐิตินันท์ บัวอุบล โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 672 / 2560
4 นางสาวอภัสรา โสวรรณ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 671 / 2560
5 นางวารุณี จันทร์สูง โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 670 / 2560
6 นายบุญส่ง ยิ้มสว่าง โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 669 / 2560
7 นางบุญทรัพย์ ท้าวเงิน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 668 / 2560
8 นายพีระศักดิ์ ยุทธ โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 667 / 2560
9 นางอวยพร โพธิ์อ้น โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 666 / 2560
10 นางสาวณัฐนันท์ คงเมือง โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 665 / 2560
11 นางจรรยา ณ วิเชียร โรงเรียนบ้านท่าโรง 664 / 2560
12 นางสุวารี ธรรมม่วงไทย โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 663 / 2560
13 นางอุษณีช์ ทองไข โรงเรียนบ้านคลองบง 662 / 2560
14 นางสุพรรษา สังวาระ โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 661 / 2560
15 นายชัชวาลย์ หาญแก้ว โรงเรียนบ้านราษฏร์เจริญ 660 / 2560
16 นายนิกร กระโปรงทอง โรงเรียนบ้านกันจุ 659 / 2560
17 นางวันเพ็ญ ดาราวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 658 / 2560
18 นางบุญทรัพย์ ท้าวเงิน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 657 / 2560
19 นางสาวพัชนียา แก้วเงา โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 656 / 2560
20 นางกันญา เลพล โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 655 / 2560