เกียรติบัตรครูแกนนำ DLTV สพป.พช3
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 Kai หล่อ 2000 / 2562
2 noi น่ารัก 1999 / 2562