# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 Tu PBN3 2007 / 2562
2 Ann PBN3 2006 / 2562
3 Lex PBN3 2005 / 2562