เกียรติบัตรการอ่าน เขียน 100 % ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางปราณี คงสอน โรงเรียนบ้านราหุล 881 / 2560
2 นางสาวรฐา ไชยทอง โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 880 / 2560
3 นายวิจาร ธูปมงคล โรงเรียนบ้านกันจุ 879 / 2560
4 นางสาวนวินดา มณีแก้ว โรงเรียนบ้านวังไผ่ 812 / 2560
5 นางสุวรรณ์ บัวทอง โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 811 / 2560
6 นางสาวณัฐนันท์ คงเมือง โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 810 / 2560
7 นางวารุณี จันทร์สูง โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 809 / 2560
8 นายสาคร ทองจันทนาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 808 / 2560
9 นางสาวบุษกร โฉมอุดม โรงเรียนบ้านวังลึก 807 / 2560
10 นายบุญส่ง ยิ้มสว่าง โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 806 / 2560
11 นางบุญทรัพย์ ท้าวเงิน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 805 / 2560
12 นายพีระศักดิ์ ยุทธ โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 804 / 2560
13 นางอวยพร โพธิ์อ้น โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 803 / 2560
14 นางสาวณัฐนันท์ คงเมือง โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 802 / 2560
15 นายสาคร ทองจันทนาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 801 / 2560
16 นางบุญทรัพย์ ท้าวเงิน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 800 / 2560
17 นางกันญา เลพล โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 799 / 2560
18 นางวารุณี จันทร์สูง โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 798 / 2560
19 นายสุลิน ชนะทอง โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 797 / 2560
20 นางสาวกรกช อินทร์โคกสูง โรงเรียนบ้านวังลึก 796 / 2560