เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน คัดลายมือ ป.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นายบุญยืน แก่นเกลี้ยง โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 2686 / 2562
2 นายสิชล คำเสนา โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2407 / 2562
3 นางสุวรรณี ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 2406 / 2562
4 นางสุกัญญา แก้วนิ่ม โรงเรียนบ้านหนองคล้า 2405 / 2562
5 นายนะเรศ แก่นนาค โรงเรียนบ้านท่าด้วง 2404 / 2562
6 นางสาวยุวธิดา อินโสภา โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 2403 / 2562
7 นางสาวปราณี สนุ่นดี โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 2402 / 2562
8 นางลักษิกา อาจสาลี โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 2401 / 2562
9 นายบุญมา พรมดวงสี โรงเรียนบ้านปางยาง 2400 / 2562
10 นางสาวพรจิตร ยศปัญญา โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 2399 / 2562
11 นางสาวมุทิตา ดวงมาลา โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 2398 / 2562
12 นางสมพิน แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 2397 / 2562
13 นางสาวทิพวรรณ ลุนสืบ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 2396 / 2562
14 นางสาวมาลัย สมสวนจิตร โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 2395 / 2562
15 นางลำใย คุ้มสิงสัน โรงเรียนบ้านหนองบัว 2394 / 2562
16 นางสาวจันทร์จรัส ดีน้อย โรงเรียนบ้านตีบใต้ 2393 / 2562
17 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2392 / 2562
18 นางสาวเสาวนิตย์ ใจหนัก โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 2391 / 2562
19 นางทัศนียา เป้าใจสุข โรงเรียนบ้านท่าโรง 2390 / 2562
20 นางสาวสุวรรณ์ สิงห์ช่างชัย โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 2389 / 2562