เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน คัดลายมือ ป.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
21 นางปริศนา คล้ำวิลัย โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 2388 / 2562
22 นางสาวเสาวนิตย์ ใจหนัก โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 2387 / 2562
23 นางอารีวรรณ เถื่อนชำนาญ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 2386 / 2562
24 นางสาวลัดดา โลหะทัด โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 2385 / 2562
25 นางวรรณดี พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านพุขาม 2384 / 2562
26 นางสาวบุษกร โฉมอุดม โรงเรียนบ้านวังลึก 2383 / 2562
27 นางสาวรติยา ดีสะท้าน โรงเรียนบ้านเนินถาวร 2382 / 2562
28 นางนกเล็ก อยู่สุข โรงเรียนบ้านม่วงชุม 2381 / 2562
29 นางสาวพรรณวจี จอดนอก โรงเรียนบ้านคลองทราย 2380 / 2562
30 บายภานุพงษ์ ด้วงคำจันทร์ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 2379 / 2562
31 นางพรทิพย์ แจ่มหอม โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 2378 / 2562
32 นายสุนันท์ กองพรม โรงเรียนบ้านบ่อไทย 2377 / 2562
33 นางวรัญญา โลทิม โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 2376 / 2562
34 นางพรรณธิดา หอระเวก โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 2375 / 2562
35 นางประไพพร ผลประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านคลองดู่ 2374 / 2562
36 นางสายพวน คงดี โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 2373 / 2562
37 นางสาวสุดใจ ทวีสุข โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 2372 / 2562
38 นางรัชนี พิทักษ์วินัย โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 2371 / 2562
39 นางรัตนา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 2370 / 2562
40 นางสาวนุชรัตน์ กองมูล โรงเรียนบ้านซับน้อย 2369 / 2562