เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน คัดลายมือ ป.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
41 นางสาวเกษร โคตวงษ์ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 2368 / 2562
42 นางสมหวัง แก้วสุกใส โรงเรียนบ้าน กม.35 2367 / 2562
43 นางสาววราพร ตันติบูล โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 2366 / 2562
44 นางสาวปัทมา เนตรทอง โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 2365 / 2562
45 นางบุษราพร กลิ่นเทศ โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 2364 / 2562
46 นางพัชรี เพชรน่าชม โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีฯ 2363 / 2562