เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน เขียนเรื่องจากภาพ ป.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางวรรณวิศา ขำยิ่งเกิด โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 2688 / 2562
2 นายสิชล คำเสนา โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2449 / 2562
3 นางสมพิน แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 2448 / 2562
4 นางปริศนา คล้ำวิลัย โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 2447 / 2562
5 นางสาวสุวรรณี สิงห์ช่างชัย โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 2446 / 2562
6 นางลัดดาวัลย์ ทาระขะจัด โรงเรียนบ้านวังไผ่ 2445 / 2562
7 นายสุนันท์ กองพรม โรงเรียนบ้านบ่อไทย 2444 / 2562
8 นางรัตนา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 2443 / 2562
9 นางลำไย คุ้มสิงสัน โรงเรียนบ้านหนองบัว 2442 / 2562
10 นางทัศนียา เป้าใจสุข โรงเรียนบ้านท่าโรง 2441 / 2562
11 นางสาววราพร ตันติบูล โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 2440 / 2562
12 นางนกเล็ก อยู่สุข โรงเรียนบ้านม่วงชุม 2439 / 2562
13 นางวรรณดี พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านพุขาม 2438 / 2562
14 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2437 / 2562
15 นางสาวจันทร์จรัส ดีน้อย โรงเรียนบ้านตีบใต้ 2436 / 2562
16 นายบุญมา พรมดวงสี โรงเรียนบ้านปางยาง 2435 / 2562
17 นางสาวมาลัย สมสวนจิตร โรงเรียนซับกระถินทอง 2434 / 2562
18 นางรัชนี พิทักษ์วินัย โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 2433 / 2562
19 นางสาวปัทมา เนตรทอง โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 2432 / 2562
20 นางสาวสุดใจ ทวีสุข โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 2431 / 2562