เกียรติบัตรครูผู้สอน การเขียนเรียงความ ม.1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสุภาภรณ์ วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 2469 / 2562
2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2468 / 2562
3 นางแสงจันทร์ แก้วโสดา โรงเรียนบ้านวังไผ่ 2467 / 2562
4 นางสาวมุทิตา ดวงมาลา โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 2466 / 2562
5 นางสมถวิล พันพลู โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 2465 / 2562
6 นางวรัญญา โลทิม โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 2464 / 2562
7 นางสาวพวงผกา ปาระมียอง โรงเรียนบ้านซับน้อย 2463 / 2562
8 นางสาวชญาดา น้อยนันท์ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 2462 / 2562
9 นางบังอร มาตย์นอก โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีฯ 2461 / 2562
10 นางดวงใจ เพ็งโตวงษ์ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 2460 / 2562
11 นางวัชรินี นิลมูล โรงเรียนบ้านกองทูล 2459 / 2562
12 นางพรเพ็ญ ชินรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองบัว 2458 / 2562
13 นางสาวพรรณวจี จอดนอก โรงเรียนบ้านคลองทราย 2457 / 2562
14 นางสาวสุวิมล กันยะมูล โรงเรียนบ้านกม.35 2456 / 2562
15 นางสาวพรจิตร ยศปัญญา โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 2455 / 2562
16 นางจำรัส เทียนศรี โรงเรียนบ้านเข็มทอง 2454 / 2562
17 นางสมพิน แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 2453 / 2562
18 นางแสงอรุณ ยอดแตง โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 2452 / 2562