เกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กหญิงอินทิวร โสประดิษฐ ผลการทดสอบ(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 3224 / 2562
2 เด็กชายธนาดล สุดไพศาล ผลการทดสอบ(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 3223 / 2562
3 เด็กหญิงธีรวีร์ ดาราวงศ์ ผลการทดสอบ(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 3222 / 2562
4 เด็กชายเจตนิพัทธ์ เสลานอก ผลการทดสอบ(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 3221 / 2562
5 โรงเรียนบ้านบ่อรัง ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๗.๐๗ 3220 / 2562
6 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3219 / 2562
7 โรงเรียนบ้านวังขอน ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3218 / 2562
8 โรงเรียนบ้านปากตก ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3217 / 2562
9 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3216 / 2562
10 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3215 / 2562
11 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3214 / 2562
12 โรงเรียนบ้านเนินถาวร ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3213 / 2562
13 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3212 / 2562
14 โรงเรียนบ้านหนองแจง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3211 / 2562
15 โรงเรียนบ้านพญาวัง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3210 / 2562
16 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3209 / 2562
17 โรงเรียนบ้านท่าแดง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3208 / 2562
18 โรงเรียนบ้านหนองบัว ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3207 / 2562
19 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3206 / 2562
20 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3205 / 2562