เกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
321 โรงเรียนบ้านท่าแดง ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อันดับที่ ๘ 2904 / 2562
322 โรงเรียนบ้านนาเฉลียง ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อันดับที่ ๗ 2903 / 2562
323 โรงเรียนบ้านซับเดื่อ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อันดับที่ ๖ 2902 / 2562
324 โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อันดับที่ ๕ 2901 / 2562
325 โรงเรียนบ้านคลองกรวด ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อันดับที่ ๔ 2900 / 2562
326 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อันดับที่ ๓ 2899 / 2562
327 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อันดับที่ ๒ 2898 / 2562
328 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อันดับที่ ๑ 2897 / 2562
329 โรงเรียนบ้าน กม.35 ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดใหญ่ 2896 / 2562
330 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง อันดับที่ ๑๐ 2895 / 2562
331 โรงเรียนบ้านกลาง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง อันดับที่ ๙ 2894 / 2562
332 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง อันดับที่ ๘ 2893 / 2562
333 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง อันดับที่ ๗ 2892 / 2562
334 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง อันดับที่ ๖ 2891 / 2562
335 โรงเรียนบ้านวังท่าดี ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง อันดับที่ ๕ 2890 / 2562
336 โรงเรียนบ้านพุขาม ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง อันดับที่ ๔ 2889 / 2562
337 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง อันดับที่ ๓ 2888 / 2562
338 โรงเรียนบ้านท่าด้วง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง อันดับที่ ๒ 2887 / 2562
339 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง อันดับที่ ๑ 2886 / 2562
340 โรงเรียนบ้านท่าแดง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ ๑๐ 2885 / 2562