เกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
341 โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ ๙ 2884 / 2562
342 โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ ๘ 2883 / 2562
343 โรงเรียนบ้าน กม.30 ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ ๗ 2882 / 2562
344 โรงเรียนบ้านซับเดื่อ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ ๖ 2881 / 2562
345 โรงเรียนบ้านนาเฉลียง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ ๕ 2880 / 2562
346 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ ๔ 2879 / 2562
347 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ ๓ 2878 / 2562
348 โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ ๒ 2877 / 2562
349 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ ๑ 2876 / 2562
350 โรงเรียนบ้านท่าแดง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ ๑๐ 2875 / 2562
351 โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ ๙ 2874 / 2562
352 โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ ๘ 2873 / 2562
353 โรงเรียนบ้าน กม.30 ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ ๗ 2872 / 2562
354 โรงเรียนบ้านซับเดื่อ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ ๖ 2871 / 2562
355 โรงเรียนบ้านนาเฉลียง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ ๕ 2870 / 2562
356 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ ๔ 2869 / 2562
357 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ ๓ 2868 / 2562
358 โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ ๒ 2867 / 2562
359 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ ๑ 2866 / 2562