เกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
21 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3204 / 2562
22 โรงเรียนบ้านบ่อรัง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3203 / 2562
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3202 / 2562
24 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3201 / 2562
25 โรงเรียนบ้านบ่อไทย ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3200 / 2562
26 โรงเรียนบ้านกลาง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3199 / 2562
27 โรงเรียนบ้านลำนารวย ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3198 / 2562
28 โรงเรียนบ้านนาเฉลียง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3197 / 2562
29 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด) ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3196 / 2562
30 โรงเรียนบ้านกองทูล ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3195 / 2562
31 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3194 / 2562
32 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3193 / 2562
33 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3192 / 2562
34 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3191 / 2562
35 โรงเรียนบ้านเข็มทอง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3190 / 2562
36 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3189 / 2562
37 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3188 / 2562
38 โรงเรียนบ้านวังไผ่ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3187 / 2562
39 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ 3186 / 2562
40 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ 3185 / 2562