เกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
41 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ 3184 / 2562
42 โรงเรียนบ้านเข็มทอง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ 3183 / 2562
43 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ 3182 / 2562
44 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ 3181 / 2562
45 โรงเรียนบ้านวังไผ่ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ 3180 / 2562
46 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๓.๑๗ 3179 / 2562
47 โรงเรียนบ้านบ่อไทย ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๓.๑๘ 3178 / 2562
48 โรงเรียนบ้านกลาง ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๓.๓๓ 3177 / 2562
49 โรงเรียนบ้านท่าแดง ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๓.๔๐ 3176 / 2562
50 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๓.๕๕ 3175 / 2562
51 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๓.๖๕ 3174 / 2562
52 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๓.๙๕ 3173 / 2562
53 โรงเรียนบ้านหนองแจง ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๕.๑๕ 3172 / 2562
54 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๕.๕๔ 3171 / 2562
55 โรงเรียนบ้านบ่อรัง ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๕.๕๙ 3170 / 2562
56 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๕.๗๒ 3169 / 2562
57 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๖.๒๘ 3168 / 2562
58 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๖.๓๕ 3167 / 2562
59 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๖.๕๓ 3166 / 2562
60 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๖.๖๓ 3165 / 2562