เกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
61 โรงเรียนบ้านนาเฉลียง ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๖.๗๑ 3164 / 2562
62 โรงเรียนบ้านวังไผ่ ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๗.๓๐ 3163 / 2562
63 โรงเรียนบ้านเข็มทอง ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๗.๔๗ 3162 / 2562
64 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๗.๙๖ 3161 / 2562
65 โรงเรียนบ้านลำนารวย ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๘.๓๓ 3160 / 2562
66 โรงเรียนบ้านหนองบัว ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปี มีพัฒนาการสูงร้อยละ ๘.๖๖ 3159 / 2562
67 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อันดับที่ ๑๐ 3158 / 2562
68 โรงเรียนบ้านเข็มทอง ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อันดับที่ ๙ 3157 / 2562
69 บ้านบึงสามพัน ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อันดับที่ ๘ 3156 / 2562
70 โรงเรียนบ้านบ่อรัง ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อันดับที่ ๗ 3155 / 2562
71 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อันดับที่ ๖ 3154 / 2562
72 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อันดับที่ ๕ 3153 / 2562
73 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อันดับที่ ๔ 3152 / 2562
74 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อันดับที่ ๓ 3151 / 2562
75 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อันดับที่ ๒ 3150 / 2562
76 โรงเรียนบ้านวังไผ่ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อันดับที่ ๑ 3149 / 2562
77 โรงเรียนบ้านวังขอน ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อันดับที่ ๑๐ 3148 / 2562
78 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อันดับที่ ๙ 3147 / 2562
79 โรงเรียนบ้านกลาง ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อันดับที่ ๘ 3146 / 2562
80 โรงเรียนบ้านวังไลย์ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อันดับที่ ๗ 3145 / 2562