เกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
81 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อันดับที่ ๖ 3144 / 2562
82 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อันดับที่ ๕ 3143 / 2562
83 โรงเรียนบ้านวังไผ่ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อันดับที่ ๔ 3142 / 2562
84 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อันดับที่ ๓ 3141 / 2562
85 โรงเรียนบ้านเข็มทอง ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อันดับที่ ๒ 3140 / 2562
86 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อันดับที่ ๑ 3139 / 2562
87 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อันดับที่ ๑๐ 3138 / 2562
88 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อันดับที่ ๙ 3137 / 2562
89 โรงเรียนบ้านปากตก ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อันดับที่ ๘ 3136 / 2562
90 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อันดับที่ ๗ 3135 / 2562
91 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อันดับที่ ๖ 3134 / 2562
92 โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อันดับที่ ๕ 3133 / 2562
93 โรงเรียนบ้านท่าแดง ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อันดับที่ ๔ 3132 / 2562
94 โรงเรียนบ้านกลาง ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อันดับที่ ๓ 3131 / 2562
95 โรงเรียนบ้านคลองดู่ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อันดับที่ ๒ 3130 / 2562
96 โรงเรียนบ้านนาเฉลียง ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อันดับที่ ๑ 3129 / 2562
97 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อันดับที่ ๑๐ 3128 / 2562
98 โรงเรียนบ้านกองทูล ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อันดับที่ ๙ 3127 / 2562
99 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อันดับที่ ๘ 3126 / 2562
100 โรงเรียนบ้านลำนารวย ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อันดับที่ ๗ 3125 / 2562