เกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
101 โรงเรียนบ้านเข็มทอง ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อันดับที่ ๖ 3124 / 2562
102 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อันดับที่ ๕ 3123 / 2562
103 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อันดับที่ ๔ 3122 / 2562
104 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อันดับที่ ๓ 3121 / 2562
105 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อันดับที่ ๒ 3120 / 2562
106 โรงเรียนบ้านวังไผ่ ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อันดับที่ ๑ 3119 / 2562
107 โรงเรียนบ้าน กม.35 ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดใหญ่ 3118 / 2562
108 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง อันดับที่ ๑๐ 3117 / 2562
109 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง อันดับที่ ๙ 3116 / 2562
110 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง อันดับที่ ๘ 3115 / 2562
111 โรงเรียนบ้านหนองบัว ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง อันดับที่ ๗ 3114 / 2562
112 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง อันดับที่ ๖ 3113 / 2562
113 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง อันดับที่ ๕ 3112 / 2562
114 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง อันดับที่ ๔ 3111 / 2562
115 โรงเรียนบ้านบ่อไทย ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง อันดับที่ ๓ 3110 / 2562
116 โรงเรียนบ้านกลาง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง อันดับที่ ๒ 3109 / 2562
117 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง อันดับที่ ๑ 3108 / 2562
118 โรงเรียนบ้านนาเฉลียง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ ๑๐ 3107 / 2562
119 โรงเรียนบ้านกองทูล ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ ๙ 3106 / 2562
120 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ ๘ 3105 / 2562